Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2020

NumerDataTytuł
XIV/125/202021.12.2020w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XIV/124/202021.12.2020w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu
XIV/123/202021.12.2020w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XIV/122/202021.12.2020w sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Osiny
XIV/121/202021.12.2020w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr XI/94/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XIV/120/202021.12.2020w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XIV/119/202021.12.2020w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
XIV/118/202021.12.2020w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIV/117/202021.12.2020w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok
XIV/116/202021.12.2020w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XIV/115/202021.12.2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyrzyn na lata 2021-2025
XIV/114/202021.12.2020w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2019/2020
XIII/113/20209.11.2020w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
XIII/112/20209.11.2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIII/111/20209.11.2020w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XIII/110/20209.11.2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XIII/109/20209.11.2020w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Puławy przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Puławy
XIII/108/20209.11.2020w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok
XIII/107/20209.11.2020w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
XIII/106/20209.11.2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XIII/105/20209.11.2020w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
XIII/104/20209.11.2020w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIII/103/20209.11.2020w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok
XII/102/202027.8.2020w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XII/101/202027.8.2020w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XII/100/202027.8.2020w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2020/2021
XII/99/202027.8.2020w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XII/98/202027.8.2020w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/97/202027.8.2020w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XII/96/202027.8.2020w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok
XI/95/202027.5.2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli
XI/94/202027.5.2020w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XI/93/202027.5.2020w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
XI/92/202027.5.2020w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
XI/91/202027.5.2020w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XI/90/202027.5.2020w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2020 rok
XI/89/202027.5.2020w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
XI/88/202027.5.2020w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2019 rok
XI/87/202027.5.2020w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
XI/86/202027.5.2020w sprawie uczczenia 30-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego
X/85/202027.1.2020w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr IX/79/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
X/84/202027.1.2020w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
X/83/202027.1.2020w sprawie diet i ryczałtów
X/82/202027.1.2020w sprawie zmiany uchwały nr VIII/65/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn
X/81/202027.1.2020w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
X/80/202027.1.2020w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów - I etap
Back to top