Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2005

NumerDataTytuł
XXXII/168/200528.12.2005W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
XXXI/167/200521.12.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
XXXI/166/200521.12.2005W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
XXXI/165/200521.12.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/164/200521.12.2005W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie
XXX/163/200525.11.2005W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/162/200525.11.2005W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXX/161/200525.11.2005W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2006 rok
XXIX/160/20058.11.2005W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXIX/159/20058.11.2005W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żyrzyn na lata 2005 - 2013
XXIX/158/20058.11.2005W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXIX/157/20058.11.2005W sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach miasta Puławy i gminy Żyrzyn
XXIX/156/20058.11.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVIII/155/200518.08.2005W sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/154/200518.08.2005W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXVIII/153/200518.08.2005W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVIII/152/200518.08.2005W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budowę drogi na odcinku Cezaryn - Parafianka
XXVIII/151/200518.08.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/150/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu w m. Żyrzyn obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8
XXVII/149/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
XXVII/148/200520.06.2005W sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn
XXVII/147/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVII/146/200520.06.2005W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVII/145/200520.06.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/144/200520.06.2005W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej realizowane w formie posiłków w 2005 roku
XXVII/143/200520.06.2005W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XXVII/142/200520.06.2005W sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
XXVI/141/200525.04.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVI/140/200525.04.2005W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXVI/139/200525.04.2005W sprawie udzielenia absolutorium Wójowi Gminy Żyrzyn
XXV/138/20055.04.2005W sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2005 - 2009 na terenie województwa lubelskiego
XXV/137/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XXV/136/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XXV/135/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubelskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach
XXV/134/20055.04.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXIV/133/200521.03.2005W sprawie gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Żyrzyn
XXIV/132/200521.03.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXIII/131/200514.02.2005W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXIII/130/200514.02.2005W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXIII/129/200514.02.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku
Back to top