Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2023

NumerDataTytuł
XLI/322/202328.12.2023w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XLI/321/202328.12.2023w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
XLI/320/202328.12.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XLI/319/202328.12.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XLI/318/202328.12.2023w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2024 rok
XLI/317/202328.12.2023w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok
XLI/316/202328.12.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XLI/315/202328.12.2023w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024
XLI/314/202328.12.2023w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
XLI/313/202328.12.2023zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie i nadania mu statutu
XL/312/202329.11.2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli
XL/311/202329.11.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XL/310/202329.11.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XL/309/202329.11.2023w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok
XL/308/202329.11.2023w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XL/307/202329.11.2023w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
XL/306/202329.11.2023w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023
XL/305/202329.11.2023w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakres usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług
XL/304/202329.11.2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
XL/303/202329.11.2023w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” Gminy Żyrzyn na lata 2024-2028
XXXIX/302/202323.10.2023w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok
XXXIX/301/202323.10.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXIX/300/202323.10.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXIX/299/202323.10.2023w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach treningowych i wspomaganych
XXXIX/298/202323.10.2023w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXXVIII/297/202319.9.2023w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XXXVIII/296/202319.9.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXVIII/295/202319.9.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXVII/294/202321.8.2023w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
XXXVII/293/202321.8.2023w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXXVII/292/202321.8.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXVII/291/202321.8.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXVII/290/202321.8.2023w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Żyrzynie
XXXVI/289/202326.6.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXVI/288/202326.6.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXV/287/202329.5.2023w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
XXXV/286/202329.5.2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyrzyn z dotychczasowym dzierżawcą
XXXV/285/202329.5.2023w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia tego handlu w wyznaczonym miejscu
XXXV/284/202329.5.2023w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXXV/283/202329.5.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXV/282/202329.5.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXIV/281/202324.4.2023w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXXIV/280/202324.4.2023w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
XXXIV/279/202324.4.2023w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia tego handlu w wyznaczonym miejscu
XXXIV/278/202324.4.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXIV/277/202324.4.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXIV/276/202324.4.2023w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
XXXIV/275/202324.4.2023w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2022 rok
XXXIV/274/202324.4.2023w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/273/202327.3.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXIII/272/202327.3.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXII/271/202327.2.2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żyrzyn, z dotychczasowym dzierżawcą
XXXII/270/202327.2.2023w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Żyrzyn na 2023 rok i 2024 rok środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Policji
XXXII/269/202327.2.2023w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Żyrzyn
XXXII/268/202327.2.2023w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXXII/267/202327.2.2023w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
XXXII/266/202327.2.2023w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXII/265/202327.2.2023w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr XXIX/247/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029
XXXII/264/202327.2.2023w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/235/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXXII/263/202327.2.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXII/262/202327.2.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXII/261/202327.2.2023w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
XXXII/260/202327.2.2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Back to top