Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2023

NumerDataTytuł
XXXIV/281/202224.4.2023w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXXIV/280/202224.4.2023w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
XXXIV/279/202224.4.2023w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad do prowadzenia tego handlu w wyznaczonym miejscu
XXXIV/278/202224.4.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXIV/277/202224.4.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXIV/276/202224.4.2023w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
XXXIV/275/202224.4.2023w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2022 rok
XXXIV/274/202224.4.2023w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/273/202227.3.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXIII/272/202227.3.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXII/271/202227.2.2023w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Żyrzyn, z dotychczasowym dzierżawcą
XXXII/270/202227.2.2023w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie Gminy Żyrzyn na 2023 rok i 2024 rok środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Policji
XXXII/269/202227.2.2023w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Żyrzyn
XXXII/268/202227.2.2023w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXXII/267/202227.2.2023w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
XXXII/266/202227.2.2023w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXII/265/202227.2.2023w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr XXIX/247/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029
XXXII/264/202227.2.2023w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/235/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXXII/263/202227.2.2023w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXII/262/202227.2.2023w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXII/261/202227.2.2023w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
XXXII/260/202227.2.2023w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Back to top