Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2018

NumerDataTytuł
II/19/201828.12.2018W sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/217/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Żyrzyn
II/18/201828.12.2018W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
II/17/201828.12.2018W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2019 rok
II/16/201828.12.2018W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
II/15/201828.12.2018W sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
II/14/201828.12.2018W sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn
II/13/201828.12.2018W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok
II/12/201828.12.2018W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
II/11/201828.12.2018W sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
II/10/201828.12.2018W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018
II/9/201828.12.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
II/8/201828.12.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
I/7/201821.11.2018W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Komunalnego Gmin w Bełżycach
I/6/201821.11.2018W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/5/201821.11.2018W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/4/201821.11.2018W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/201821.11.2018W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/201821.11.2018W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/201821.11.2018W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXIII/221/20188.11.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXXIII/220/20188.11.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXXIII/219/20188.11.2018W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
XXXIII/218/20188.11.2018W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku
XXXIII/217/20188.11.2018W sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Żyrzyn
XXXIII/216/20188.11.2018W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
XXXIII/215/20188.11.2018W sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn
XXXII/214/201812.10.2018W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Profesorowi Edwardowi Wardzie
XXXII/213/201812.10.2018W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Księdzu Kanonikowi Eugeniuszowi Mikicie
XXXII/212/201812.10.2018W sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn Pani Barbarze Miluskiej
XXXI/211/201826.9.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXXI/210/201826.9.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXX/209/201830.8.2018W sprawie zmiany uchwały nr XIV/75/99 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 września 1999 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przysługującym dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych oraz innym nauczycielom
XXX/208/201830.8.2018W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXX/207/201830.8.2018W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXIX/206/201820.7.2018W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXIX/205/201820.7.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn dla określonego terenu w miejscowości Osiny
XXIX/204/201820.7.2018W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXIX/203/201820.7.2018W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
XXIX/202/201820.7.2018W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Żyrzyn oraz usytuowania na terenie Gminy Żyrzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
XXIX/201/201820.7.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIX/200/201820.7.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXVIII/199/201814.5.2018W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXVIII/198/201814.5.2018W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXVIII/197/201814.5.2018W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XXVIII/196/201814.5.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXVIII/195/201814.5.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/194/201814.5.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXVIII/193/201814.5.2018W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2017 rok
XXVII/192/201827.3.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXVII/191/201827.3.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/190/201827.3.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXVII/189/201827.3.2018W sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVII/188/201827.3.2018W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXVII/187/201827.3.2018W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XXVI/186/201823.2.2018W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXVI/185/201823.2.2018W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXVI/184/201823.2.2018W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXVI/183/201823.2.2018W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn
XXVI/182/201823.2.2018W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVI/181/201823.2.2018W sprawie projektu zmiany uchwały nr XIX/139/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Back to top