Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2010

NumerDataTytuł
III/13/201028.12.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
III/12/201028.12.2010W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2011 rok
III/11/201028.12.2010W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/10/201028.12.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
III/9/201028.12.2010W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe gminy Żyrzyn
II/8/20101.12.2010W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
II/7/20101.12.2010W sprawie diet i ryczałtów
II/6/20101.12.2010W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/20101.12.2010W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/4/20101.12.2010W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20101.12.2010W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20101.12.2010W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/203/201010.11.2010W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXXVIII/202/201010.11.2010W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/189/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXVIII/201/201010.11.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVIII/200/201010.11.2010W sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn na rok 2010
XXXVII/199/201029.9.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXVII/198/201029.9.2010W sprawie przystąpienia do realizacji partnerskiego projektu pn. "Utworzenie pętli rowerowej na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 7.1 "Infrastruktura kultury i turystyki"
XXXVII/197/201029.9.2010W sprawie mian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVII/196/201029.9.2010W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
XXXVI/195/201018.8.2010W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji", realizowanego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego
XXXVI/194/201018.8.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXVI/193/201018.8.2010W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXXVI/192/201018.8.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXXV/191/201023.6.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żerdź
XXXV/190/201023.6.2010W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXXV/189/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janowiec
XXXV/188/201023.6.2010W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków
XXXV/187/201023.6.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXXIV/186/20107.5.2010W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXXIII/185/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Żyrzyn do ww. projektu
XXXIII/184/201019.4.2010W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXXIII/183/201019.4.2010W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXII/182/201024.3.2010W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXXII/181/201024.3.2010W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2011 rok
XXXII/180/201024.3.2010W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
XXXII/179/201024.3.2010W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
Back to top