Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2003

NumerDataTytuł
XIII/73/200329.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
XIII/72/200329.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XIII/71/200329.12.2003W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIII/70/200329.12.2003W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XIII/69/200329.12.2003W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XII/68/200304.12.2003W sprawie uczestniczenia Gminy Żyrzyn we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/67/200304.12.2003W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/66/200304.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XII/65/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXVI/185/2001 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XII/64/200304.12.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XII/63/200304.12.2003W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XII/62/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
XII/61/200304.12.2003W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/60/200304.12.2003W sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok
XI/59/200329.10.2003W sprawie utworzenia lokalnej organizacji turystycznej
XI/58/200329.10.2003W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
XI/57/200329.10.2003W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Żyrzyn
XI/56/200329.10.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XI/55/200329.10.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/140/2000 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
X/54/200328.08.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
X/53/200328.08.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/52/200317.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/51/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/50/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/49/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
VIII/48/200311.07.2003W sprawie używania samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Żyrzyn
VIII/47/200311.07.2003W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VIII/46/200311.07.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
VIII/45/200311.07.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
VIII/44/200311.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VIII/43/200311.07.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VIII/42/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu na zespół obiektów sportowych w Żyrzynie
VIII/41/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu drogi powiatowej w Parafiance
VII/40/200304.06.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VII/39/200304.06.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VI/38/200316.04.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
VI/37/200316.04.2003W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
VI/36/200316.04.2003W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VI/35/200316.04.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Nr 22145 Żyrzyn - Kotliny
VI/34/200316.04.2003W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
VI/33/200316.04.2003W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
V/32/200324.03.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
V/31/200324.03.2003W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn Pana mgr inż. Andrzeja Bujka
V/30/200324.03.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/29/200324.03.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/28/200324.03.2003W sprawie zasad i trybu korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/27/200324.03.2003W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
V/26/200324.03.2003W sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
V/25/200324.03.2003W sprawie utworzenia środków specjalnych
V/24/200324.03.2003W sprawie zbycia samochodu osobowego marki Polonez Atu 1,6
V/23/200324.03.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
Back to top