Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2013

NumerDataTytuł
XXV/165/201317.12.2013W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXV/164/201317.12.2013W sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Żyrzynie z siedzibą w Borysowie nieruchomości
XXV/163/201317.12.2013W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXV/162/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie obsługi ujęcia wody w Osinach i Woli Osińskiej wraz z wodociągami przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach
XXV/161/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XXV/160/201317.12.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXV/159/201317.12.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXV/158/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Strategii Wykorzystania Energii oraz Planu Zaopatrzenia w Energię
XXV/157/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w miejscowości Żyrzyn
XXV/156/201317.12.2013W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
XXV/155/201317.12.2013W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok
XXV/154/201317.12.2013W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/153/201317.12.2013W sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXIV/152/201314.11.2013W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XXIV/151/201314.11.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
XXIV/150/201314.11.2013W sprawie ustanowienia służebności
XXIV/149/201314.11.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/148/201314.11.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXIV/147/201314.11.2013W sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
XXIV/146/201314.11.2013W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
XXIV/145/201314.11.2013W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2014
XXIV/144/201314.11.2013W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
XXIII/143/201326.9.2013W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Agencji Nieruchomości w Lublinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na nabycie
XXIII/142/201326.9.2013W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII/141/201326.9.2013W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Żyrzyn na realizację współfinansowania zadania remontu drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - d r. woj. 809, w ramach realizacji narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku
XXIII/140/201326.9.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/139/201326.9.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXII/138/201321.8.2013W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXII/137/201321.8.2013W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
XXII/136/201321.8.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXII/135/201321.8.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/134/201331.7.2013W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Żyrzyn
XXI/133/201331.7.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXI/132/201331.7.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/131/201331.7.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XX/130/201311.6.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XX/129/201311.6.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/128/201311.6.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XX/127/201311.6.2013W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XX/126/201311.6.2013W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2012 rok
XIX/125/201326.3.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/124/201326.3.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XIX/123/201326.3.2013W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XIX/122/201326.3.2013W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XIX/121/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIX/120/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVIII/119/201331.1.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XVIII/118/201331.1.2013W sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żyrzyn
XVIII/117/201331.1.2013W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z nich
XVIII/116/201331.1.2013W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XVIII/115/201331.1.2013W sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
Back to top