Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2006

NumerDataTytuł
III/20/200629.12.2006W sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Rady Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
III/19/200629.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
III/18/200629.12.2006W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
III/17/200629.12.2006W sprawie diet i ryczałtów
III/16/200629.12.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
III/15/200629.12.2006W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku
III/14/200629.12.2006W sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
III/13/200629.12.2006W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
II/12/20066.12.2006W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
II/11/20066.12.2006W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Grupy Zabawowe - wspieranie edukacji małych dzieci przez gminy i organizacje pozarządowe" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
II/10/20066.12.2006W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
II/9/20066.12.2006W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2007 rok
II/8/20066.12.2006W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
II/7/20066.12.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
II/6/20066.12.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/5/200627.11.2006W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
I/4/200627.11.2006W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/200627.11.2006W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/200627.11.2006W sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXXVIII/192/200618.10.2006W sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVIII/191/200618.10.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVII/190/200627.09.2006W sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXXVII/189/200627.09.2006W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
XXXVI/188/200631.08.2006W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w budowie drogi powiatowej w Żyrzynie - ulica Partyzantów
XXXVI/187/200631.08.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie remontów dróg gminnych
XXXVI/186/200631.08.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXVI/185/200631.08.2006W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Osinach
XXXV/184/200626.06.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXV/183/200626.06.2006W sprawie przyjęcia dotacji celowej na realizację zadań z tytułu poboru w 2006 roku
XXXV/182/200626.06.2006W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Elementarnej w Gminie Żyrzyn na lata 2006 - 2012
XXXIV/181/200626.04.2006W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXIII/173/2006 z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIV/180/200626.04.2006W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXXIV/179/200626.04.2006W sprawie określenia warunków odpłatności w formie posiłku
XXXIV/178/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skrudkach
XXXIV/177/200626.04.2006W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę drogi w Zagrodach
XXXIV/176/200626.04.2006W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
XXXIV/175/200626.04.2006W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXXIII/174/20068.03.2006W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXXIII/173/20068.03.2006W sprawie przekazania mienia komunalnego oraz zmiany statutu sołectwa Borysów
XXXIII/172/20068.03.2006W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXXIII/171/20068.03.2006W sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej przy budowie chodnika w miejscowości Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol
XXXIII/170/20068.03.2006W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Żyrzynie
XXXIII/169/20068.03.2006W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/166/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Back to top