Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2017

NumerDataTytuł
XXV/180/201728.12.2017W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXV/179/201728.12.2017W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
XXV/178/201728.12.2017W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/177/201728.12.2017W sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXV/176/201728.12.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXV/175/201728.12.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXIV/174/20174.12.2017W sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXIV/173/20174.12.2017W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2016/2017
XXIII/172/20176.11.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/171/20176.11.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXIII/170/20176.11.2017W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXIII/169/20176.11.2017W sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
XXIII/168/20176.11.2017W sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XXIII/167/20176.11.2017W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
XXIII/166/20176.11.2017W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
XXIII/165/20176.11.2017W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów - I etap
XXII/164/20175.9.2017W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Żyrzyn
XXII/163/20175.9.2017W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXII/162/20175.9.2017W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XXII/161/20175.9.2017W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXII/160/20175.9.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXII/159/20175.9.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXII/158/20175.9.2017W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXII/157/20175.9.2017W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXI/156/201728.6.2017W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza"
XXI/155/201728.6.2017W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXI/154/201728.6.2017W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XXI/153/201728.6.2017W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XX/152/201717.5.2017W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XX/151/201717.5.2017W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Żyrzyn
XX/150/201717.5.2017W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyrzyn na lata 2017-2020
XX/149/201717.5.2017W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XX/148/201717.5.2017W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XX/147/201717.5.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/146/201717.5.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XX/145/201717.5.2017W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2016 rok
XIX/144/201730.3.2017W sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyrzyn
XIX/143/201730.3.2017W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XIX/142/201730.3.2017W sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XIX/141/201730.3.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/140/201730.3.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XIX/139/201730.3.2017W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XVIII/138/201727.2.2017W sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
XVIII/137/201727.2.2017W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XVIII/136/201727.2.2017W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XVIII/135/201727.2.2017W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XVIII/134/201727.2.2017W sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia "Zielone Wsie" w Borysowie
Back to top