Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2016

NumerDataTytuł
XVII/133/201614.12.2016W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XVII/132/201614.12.2016W sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
XVII/131/201614.12.2016W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
XVII/130/201614.12.2016W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XVII/129/201614.12.2016W sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XVII/128/201614.12.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XVII/127/201614.12.2016W sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
XVII/126/201614.12.2016W sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn
XVII/125/201614.12.2016W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Żyrzyn
XVII/124/201614.12.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
XVII/123/201614.12.2016W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osin i Woli Osińskiej
XVI/122/20168.12.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVI/121/20168.12.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XV/120/20164.11.2016W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2015/2016
XV/119/20164.11.2016W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Żyrzyn oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
XV/118/20164.11.2016W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023
XV/117/20164.11.2016W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
XV/116/20164.11.2016W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XV/115/20164.11.2016W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
XV/114/20164.11.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XV/113/20164.11.2016W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XV/112/20164.11.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XV/111/20164.11.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XIV/110/201617.8.2016W sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XIV/109/201617.8.2016W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XIV/108/201617.8.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIV/107/201617.8.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XIII/106/201627.6.2016W sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XIII/105/201627.6.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XIII/104/201627.6.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XIII/103/201627.6.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XIII/102/201627.6.2016W sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
XIII/101/201627.6.2016W sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn
XIII/100/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XIII/99/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
XIII/98/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego
XIII/97/201627.6.2016W sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn
XIII/96/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Końskowola realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
XIII/95/201627.6.2016W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
XIII/94/201627.6.2016W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Żyrzyn
XIII/93/201627.6.2016W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2015 rok
XII/92/201613.6.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XII/91/201613.6.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XII/90/201613.6.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XII/89/201613.6.2016W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XII/88/201613.6.2016W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2016-2022
XII/87/201613.6.2016W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XII/86/201613.6.2016W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr VIII/51/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XII/85/201613.6.2016W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/84/201613.6.2016W sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XII/83/201613.6.2016W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
XII/82/201613.6.2016W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
XII/81/201613.6.2016W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XII/80/201613.6.2016W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/79/201613.6.2016W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XII/78/201613.6.2016W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XII/77/201613.6.2016W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XI/76/201616.3.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XI/75/201616.3.2016W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów - I etap
XI/74/201616.3.2016W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w miejscowości Żyrzyn
XI/73/201616.3.2016W sprawie zmiany uchwały nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
XI/72/201616.3.2016W sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Powiatu Puławskiego własności nieruchomości
XI/71/201616.3.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XI/70/201616.3.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XI/69/201616.3.2016W sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
X/68/201629.1.2016W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy Żyrzyn
X/67/201629.1.2016W sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn oraz zasad ich używania
X/66/201629.1.2016W sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
X/65/201629.1.2016W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2016 rok
X/64/201629.1.2016W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Żyrzyn
X/63/201629.1.2016W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2016-2022
X/62/201629.1.2016W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok
X/61/201629.1.2016W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
X/60/201629.1.2016W sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Back to top