Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2015

NumerDataTytuł
IX/59/201516.12.2015W sprawie przyjęcia przez Gminę Żyrzyn zadania zarządzania drogą powiatową nr 2506L Osiny - droga krajowa nr 17
IX/58/201516.12.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IX/57/201516.12.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
IX/56/201516.12.2015W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII/55/201516.11.2015W sprawie zamiaru aplikowania o środki na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2506L Osiny - droga krajowa nr 17, położnej na terenie Gminy Żyrzyn
VIII/54/201516.11.2015W sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
VIII/53/201516.11.2015W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
VIII/52/201516.11.2015W sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
VIII/51/201516.11.2015W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
VIII/50/201516.11.2015W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
VII/49/201530.10.2015W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
VII/48/201530.10.2015W sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach
VII/47/201530.10.2015W sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn
VII/46/201530.10.2015W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Żyrzyn w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Żyrzyn
VII/45/201530.10.2015W sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Żyrzyn projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane
VII/44/201530.10.2015W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr VI/43/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
VI/43/201531.8.2015W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
VI/42/201531.8.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
VI/41/201531.8.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
VI/40/201531.8.2015W sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Żyrzyn w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z wnioskiem o udzielenie informacji o kandydatach na ławników
VI/39/201531.8.2015W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
VI/38/201531.8.2015W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych
VI/37/201531.8.2015W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
VI/36/201531.8.2015W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
VI/35/201531.8.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VI/34/201531.8.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
V/33/201522.5.2015W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn
V/32/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Puławskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach oraz na remont drogi powiatowej w Żerdzi
V/31/201522.5.2015W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
V/30/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
V/29/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
V/28/201522.5.2015W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogi powiatowej Nr 2500L od km 7+779 do km 12+129 i od km 13+125 do km 14+441 na odcinku od drogi krajowej 17 do miejscowości Baranów
V/27/201522.5.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
V/26/201522.5.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
V/25/201522.5.2015W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
V/24/201522.5.2015W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2014 rok
IV/23/201512.3.2015W sprawie sposobu tworzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
IV/22/201512.3.2015W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym
IV/21/201512.3.2015W sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/20/201512.3.2015W sprawie trybu i zasad przyznawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn
IV/19/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
IV/18/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/139/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
IV/17/201512.3.2015W sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn
IV/16/201512.3.2015W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Puławskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach oraz na remont drogi powiatowej w Żerdzi
IV/15/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
IV/14/201512.3.2015W sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żyrzyn środków stanowiących fundusz sołecki
IV/13/201512.3.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IV/12/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XI/76/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
IV/11/201512.3.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
Back to top