Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2011

NumerDataTytuł
XI/66/201115.12.2011W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XI/65/201115.12.2011W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XI/64/201115.12.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żyrzynie
XI/63/201115.12.2011W sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2012
XI/62/201115.12.2011W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XI/61/201115.12.2011W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
XI/60/201115.12.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
XI/59/201115.12.2011W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XI/58/201115.12.2011W sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
XI/57/201115.12.2011W sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XI/56/201115.12.2011W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
X/55/201118.11.2011W sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej
IX/54/201114.11.2011W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
IX/53/201114.11.2011W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2012
IX/52/201114.11.2011W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
VIII/51/201128.10.2011W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
VIII/50/201128.10.2011W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VIII/49/201128.10.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VII/48/201130.8.2011W sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
VII/47/201130.8.2011W sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach
VII/46/201130.8.2011W sprawie zmiany uchwały Nr VI/5/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
VII/45/201130.8.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
VII/44/201130.8.2011W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
VII/43/201130.8.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VI/42/201127.6.2011W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
VI/41/201127.6.2011W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
VI/40/201127.6.2011W sprawie określenia zasad współpracy Gminy Żyrzyn z Gminą Miasto Puławy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami
VI/39/201127.6.2011W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Żerdzi
VI/38/201127.6.2011W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VI/37/201127.6.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VI/36/201127.6.2011W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2010 rok
V/35/201130.3.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
V/34/201130.3.2011W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
V/33/201130.3.2011W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/32/201130.3.2011W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Edukacja w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
V/31/201130.3.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
V/30/201130.3.2011W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2012 rok
V/29/201130.3.2011W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
V/28/201130.3.2011W sprawie nadania imienia dla Gminnego Przedszkola w Żyrzynie
V/27/201130.3.2011W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/26/201123.2.2011W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
IV/25/201123.2.2011W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
IV/24/201123.2.2011W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Żerdzi
IV/23/201123.2.2011W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
IV/22/201123.2.2011W sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/21/201123.2.2011W sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
IV/20/201123.2.2011W sprawie określenia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
IV/19/201123.2.2011W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
IV/18/201123.2.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
IV/17/201123.2.2011W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku
IV/16/201123.2.2011W sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku
IV/15/201123.2.2011W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
IV/14/201123.2.2011W sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
Back to top