Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2009

NumerDataTytuł
XXXI/178/200930.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXXI/177/200930.12.2009W sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu
XXXI/176/200930.12.2009W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2009
XXX/175/200916.12.2009W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
XXX/174/200916.12.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009-2013"
XXX/173/200916.12.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXX/172/200916.12.2009W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XXX/171/200916.12.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXX/170/200916.12.2009W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku
XXX/169/200916.12.2009W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku
XXIX/168/20099.11.2009W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr X/67/2007 z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
XXIX/167/20099.11.2009W sprawie przyąpienia do realizacji międzygminnego projektu o nazwie "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy"
XXVIII/166/200928.10.2009W sprawie upoważnienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji międzygminnego projektu pn. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
XXVIII/165/200928.10.2009W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/164/200928.10.2009W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2010
XXVIII/163/200928.10.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVIII/162/200928.10.2009W sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
XXVIII/161/200928.10.2009W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do jednoosobowej spółki działającej pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach
XXVII/160/200929.9.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXVII/159/200929.9.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVII/158/200929.9.2009W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XXVI/157/200917.8.2009W sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809 na odcinku od km 0+000 do km 9+300 oraz drogi Powiatowej Nr 2500L Niebrzegów-Parafianka-Cezaryn-Baranów na odcinku od drogi krajowej nr 17 relacji Warszawa-Lublin do drogi powiatowej Nr 1516L Żyrzyn-Baranów-Michów - dr. woj. 809
XXVI/156/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XXVI/155/200917.8.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXVI/154/200917.8.2009W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XXVI/153/200917.8.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/152/200929.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie"
XXV/151/200929.6.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXV/150/200929.6.2009W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2010 rok
XXV/149/200929.6.2009W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2009 - 2013"
XXIV/148/200917.6.2009W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont dróg powiatowych w miejscowościach Bałtów i Osiny
XXIV/147/200917.6.2009W sprawie realizacji inwestycji "Budowa budynku gimnazjum i przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz hali sportowej w Żyrzynie"
XXIV/146/200917.6.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Puławy
XXIII/145/200922.4.2009W sprawie opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie
XXIII/144/200922.4.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXIII/143/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzyżowice
XXIII/142/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
XXIII/141/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wola Osińska
XXIII/140/200922.4.2009W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiny
XXIII/139/200922.4.2009W sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXIII/138/200922.4.2009W sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli
XXIII/137/200922.4.2009W sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
XXIII/136/200922.4.2009W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXII/135/200911.3.2009W sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXII/134/200911.3.2009W sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXII/133/200911.3.2009W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XXII/132/200911.3.2009W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Żyrzyn na lata 2009-2015
XXII/131/200911.3.2009W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Back to top