Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2019

NumerDataTytuł
IX/79/201930.12.2019W sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IX/78/201930.12.2019W sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
IX/77/201930.12.2019W sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
IX/76/201930.12.2019W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza"
IX/75/201930.12.2019W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2020 rok
IX/74/201930.12.2019W sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
IX/73/201930.12.2019W sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn
IX/72/201930.12.2019W sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2019/2020
IX/71/201930.12.2019W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
IX/70/201930.12.2019W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
IX/69/201930.12.2019W sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
IX/68/201930.12.2019W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IX/67/201930.12.2019W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok
VIII/66/201925.11.2019W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żyrzyn a Gminą Ryki w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego
VIII/65/201925.11.2019W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn
VIII/64/201925.11.2019W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składaniadeklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
VIII/63/201925.11.2019W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
VIII/62/201925.11.2019W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
VIII/61/201925.11.2019W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
VIII/60/201925.11.2019W sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
VIII/59/201925.11.2019W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok
VIII/58/201925.11.2019W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VIII/57/201925.11.2019W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok
VIII/56/201925.11.2019W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2018/2019
VII/55/201930.9.2019W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
VII/54/201930.9.2019W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
VII/53/201930.9.2019W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
VII/52/201930.9.2019W sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie i nadania mu statutu
VII/51/201930.9.2019W sprawie zmiany uchwały nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
VII/50/201930.9.2019W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
VII/49/201930.9.2019W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VII/48/201930.9.2019W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok
VI/47/201922.7.2019W sprawie powołania Skarbnika Gminy Żyrzyn
VI/46/201922.7.2019W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Żyrzyn
VI/45/201922.7.2019W sprawie nadania nazw ulicom położonym w miejscowości Żyrzyn
VI/44/201922.7.2019W sprawie nadania imienia mostowi na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin
V/43/20195.6.2019W sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn
V/42/20195.6.2019W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
V/41/20195.6.2019W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
V/40/20195.6.2019W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok
V/39/20195.6.2019W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr IV/33/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok
V/38/20195.6.2019W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
V/37/20195.6.2019W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2018 rok
V/36/20195.6.2019W sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
IV/35/201913.5.2019W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli
IV/34/201913.5.2019W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
IV/33/201913.5.2019W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok
IV/32/201913.5.2019W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IV/31/201913.5.2019W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2019 rok
IV/30/201913.5.2019W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
IV/29/201913.5.2019W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Żyrzyn
III/28/20194.2.2019W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
III/27/20194.2.2019W sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
III/26/20194.2.2019W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Żyrzyn do podjęcia działań mających na celu nadanie nazwy mostowi realizowanemu na rzece Wieprz w miejscowości Kośmin
III/25/20194.2.2019W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Gminy Żyrzyn
III/24/20194.2.2019W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
III/23/20194.2.2019W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
III/22/20194.2.2019W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
III/21/20194.2.2019W sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
III/20/20194.2.2019W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Back to top