Referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy Żyrzyn

Referat finansowy i podatkowy

KierownikMałgorzata Wolska-Król
Lokalizacjapokój nr 8
pokój nr 10
Numer telefonu818814226 w. 39
818814226 w. 34
Adres e-mailskarbnik@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • budżet, gospodarka finansowa
 • podatki i opłaty lokalne
 • mienie gminne
 • stypendia szkolne
 • kasa

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

KierownikJacek Hampel
Lokalizacjapokój nr 7
Numer telefonu818809055
Adres e-mailadmin@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste
 • zgromadzenia i zbiórki publiczne
 • sprawy wojskowe i obrony cywilnej

Urząd Stanu Cywilnego

KierownikJacek Hampel
Lokalizacjapokój nr 7
Numer telefonu818809055
Adres e-mailusc@zyrzyn.pl
Zakres zadańogół spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego

Referat inwestycji, Gospodarki i Ochrony Środowiska

KierownikMarcin Sulej
Lokalizacjapokój nr 1
pokój nr 4
pokój nr 6
Numer telefonu818814226 w. 35
818814226 w. 42
818814226 w. 43
Adres e-mailmarcin.sulej@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • obrót ziemią
 • rozwój rolnictwa i ochrona roślin
 • gospodarka komunalna
 • ochrona środowiska (w tym wydawanie decyzji środowiskowych)
 • planowanie przestrzenne
 • usuwanie azbestu
 • gospodarka odpadami
 • gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy
 • współdziałanie ze strażami pożarnymi
 • gromadzenie informacji o gminie i promocja gminy
 • współpraca z twórcami ludowymi i organizacjami pozarządowymi
 • ochrona zabytków

Sekretariat i stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

OsobaKinga Chabros
Lokalizacjapokój nr 9
Numer telefonu818814226
818814269
Adres e-mailkinga.chabros@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji
 • przygotowywanie wyborów ławników i członków kolegium ds. wykroczeń
 • prowadzenie ewidencji korespondencji oraz rejestru skarg
 • przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem i innymi pracownikami Urzędu
 • prowadzenie archiwum zakładowego

Stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej

OsobaAgata Szymanek
Lokalizacjapokój nr 7
Numer telefonu818809055
Adres e-mailagata.szymanek@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • obsługa prawna, kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy
 • obsługa zebrań wiejskich
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • wydawanie pozwoleń na handel alkoholem

Stanowisko ds. rozliczania akcyzy

OsobaMagdalena Furman
Lokalizacjapokój nr 10
Numer telefonu818814226 w. 34
Adres e-mailmagdalena.furman@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii
 • obsługa Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • rozliczanie akcyzy
 • dotacje dla organizacji pozarządowych
 • windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

OsobaIwona Góźdź
Lokalizacjapokój nr 9
Numer telefonu818814226 w. 33
Adres e-mailsekretarz@zyrzyn.pl
Zakres zadań
 • przeprowadzanie w stosunku do urzędników samorządowych, którzy mają dostęp do informacji niejawnych - informacji oznaczonych klauzulą "poufne" lub "zastrzeżone" - postępowania sprawdzającego mającego na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy
 • wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobie sprawdzanej
Back to top