Statut Urzędu Gminy Żyrzyn

§ 1.

1. Urząd Gminy Żyrzyn, zwany dalej „Urzędem”, jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Urząd zapewnia warunki poprawnego wykonywania zadań przez Wójta Gminy Żyrzyn – sprawującego funkcję organu wykonawczego Gminy, o ile nie zostały przekazane do prowadzenia innym gminnym jednostkom organizacyjnym.
3. Urząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2.

Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami);
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593);
5) ustaw szczególnych;
6) Statutu Gminy Żyrzyn;
7) niniejszego Statutu.

§ 3.

1. Urząd swoim działaniem obejmuje teren Gminy Żyrzyn.
2. Urząd mieści się w miejscowości Żyrzyn, w dwóch budynkach przy ulicy Powstania Styczniowego.
3. Na budynku, w którym mieści się biuro Urzędu zlokalizowanym przy ul. Powstania Styczniowego 10 umieszcza się tablicę urzędową o treści „Urząd Gminy Żyrzyn”, a na budynku przy ul. Powstania Styczniowego 15 tablicę o treści „Urząd Stanu Cywilnego w Żyrzynie”.
4. Urząd posiada numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP.

§ 4.

1. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 5.

1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2. Wójt Gminy, jako kierownik Urzędu, zgodnie z przepisami prawa pracy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunki do pracowników Urzędu.

§ 6.

1. Urząd jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy budżetu.
3. Procedury ustalania i zmian planu finansowego ustalają odrębne przepisy.
4. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5. Urząd zarządza przekazanym mieniem niezbędnym do wykonywania nałożonych zadań.
6. Za zobowiązania Urzędu odpowiada Gmina.
7. Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.
8. Za całość gospodarki finansowej Urzędu, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz w zakresie rachunkowości jednostki odpowiada Wójt Gminy.
9. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 Wójt może powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 7.

1. Urząd posiada rachunek bankowy i prowadzi księgowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Urząd i Gmina Żyrzyn posiadają wspólny rachunek bankowy.

§ 8.

Urząd zawiera umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane z zachowaniem zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 9.

1. Gospodarka środkami publicznymi prowadzona przez Urząd jest jawna.
2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i sołectwach informacji i sprawozdań dotyczących finansów i działalności Urzędu, w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 10.

Każda zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Rady Gminy Żyrzyn.

Back to top