Komisje Rady Gminy Żyrzyn

Komisja Rewizyjna

 • Zbigniew Matraszek – Przewodniczący
 • Marcin Barański
 • Adam Chachaj
 • Tomasz Guz
 • Jarosław Osiak
 • kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy (rad sołeckich) pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
 • badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy
 • przedkładanie Radzie oceny wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosku w sprawie absolutorium w formie uchwały

Komisja Budżetowa, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

 • Krzysztof Turski – Przewodniczący
 • Teresa Gruda
 • Leszek Kozak
 • Zbigniew Kozdrój
 • Andrzej Potyra
 • Tadeusz Stachyra
 • Jan Trybuła
 • komunalne budownictwo mieszkaniowe
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy
 • działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych
 • opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich
 • opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich
 • tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek
 • nabywanie i zbywanie majątku gminy
 • opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 • opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat
 • opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn
 • opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym
 • opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej – powiatowej i wojewódzkiej
 • opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 • Marcin Barański – Przewodniczący
 • Zbigniew Kozdrój
 • Krystian Lendas
 • Andrzej Potyra
 • Tadeusz Stachyra
 • Jan Trybuła
 • rolnictwo i gospodarka terenami
 • leśnictwo i zadrzewienia
 • gospodarka gruntami
 • organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę
 • kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych
 • sprawowanie opieki nad grobami wojennymi
 • porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
 • opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej

 • Tomasz Guz – Przewodniczący
 • Leszek Kozak
 • Krystian Lendas
 • Zbigniew Matraszek
 • Krzysztof Turski
 • Sebastian Walaszek
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury
 • kultura fizyczna i sport
 • organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • współpraca z klubami sportowymi
 • opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy
 • utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury
 • opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Jarosław Osiak – Przewodniczący
 • Adam Chachaj
 • Zbigniew Kozdrój
 • Krzysztof Turski
 • rozpatrywanie skarg na działania Wójta Gminy Żyrzyn i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli
Back to top