Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2021

NumerDataTytuł
XXI/187/202129.12.2021w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn
XXI/186/202129.12.2021w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXI/185/202129.12.2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż autobusu
XXI/184/202129.12.2021w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXI/183/202129.12.2021w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
XXI/182/202129.12.2021w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku
XXI/181/202129.12.2021w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXI/180/202129.12.2021w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
XXI/179/202129.12.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXI/178/202129.12.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Żyrzyn na 2021 rok
XXI/177/202129.12.2021w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXI/176/202129.12.2021w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
XXI/175/202129.12.2021w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żyrzyn oraz ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Żyrzyn
XX/174/20216.12.2021w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XX/173/20216.12.2021w sprawie uchylenia uchwały nr XII/81/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XX/172/20216.12.2021w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
XX/171/20216.12.2021w sprawie diet i ryczałtów
XX/170/20216.12.2021w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XX/169/20216.12.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/168/20216.12.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XIX/167/20218.11.2021w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Jaworów nieruchomości
XIX/166/20218.11.2021w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
XIX/165/20218.11.2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XIX/164/20218.11.2021w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XIX/163/20218.11.2021w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/152/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIX/162/20218.11.2021w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XIX/161/20218.11.2021w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XIX/160/20218.11.2021w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
XIX/159/20218.11.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/158/20218.11.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XIX/157/20218.11.2021w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2020/2021
XVIII/156/20219.8.2021w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Jaworów nieruchomości
XVIII/155/20219.8.2021w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XVIII/154/20219.8.2021w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Wspólnoty Wsi Osiny nieruchomości
XVIII/153/20219.8.2021w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022
XVIII/152/20219.8.2021w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XVIII/151/20219.8.2021w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
XVIII/150/20219.8.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVIII/149/20219.8.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XVII/148/202128.6.2021w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Borysowie
XVII/147/202128.6.2021w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XVII/146/202128.6.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVII/145/202128.6.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
XVI/144/202119.5.2021w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Żyrzynie
XVI/143/202119.5.2021w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Borysowie
XVI/142/202119.5.2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
 • dane dla APP
 • XVI/141/202119.5.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  XVI/140/202119.5.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
  XVI/139/202119.5.2021w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  XVI/138/202119.5.2021w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2020 rok
  XVI/137/202119.5.2021w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
  XV/136/202129.3.2021w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do budowy drogi gminnej na obszarze działek o numerach ewidencyjnych 1789/2, 1789/3, 1790/4, 1790/5 wraz z włączeniem tej drogi do obszaru węzła „Żyrzyn” stanowiącego ciąg drogi krajowej S17
  XV/135/202129.3.2021w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  XV/134/202129.3.2021w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały opiniującej referendum ludowe
  XV/133/202129.3.2021sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uzupełnienia do petycji - listu otwartego skierowanego w sprawie „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”
  XV/132/202129.3.2021w sprawie rozpatrzenia petycji o publikację wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicznej
  XV/131/202129.3.2021w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały w sprawie obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium Gminy Żyrzyn
  XV/130/202129.3.2021w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne
  XV/129/202129.3.2021w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2021-2030
  XV/128/202129.3.2021w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żyrzyn do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy i zawarcia porozumienia z gminami tworzącymi MOF oraz Powiatem Puławskim
  XV/127/202129.3.2021w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  XV/126/202129.3.2021w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2021 rok
  Back to top