Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2007

NumerDataTytuł
XI/80/200728.12.2007W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do projektu pt. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
XI/79/200728.12.2007W sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie diet i ryczałtów
XI/78/200728.12.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
XI/77/200728.12.2007W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XI/76/200728.12.2007W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
XI/75/200728.12.2007W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku
XI/74/200728.12.2007W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
X/73/200712.11.2007W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
X/72/200712.11.2007W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
X/71/200712.11.2007W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnej
X/70/200712.11.2007W sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego w Bełżycach
X/69/200712.11.2007W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku
X/68/200712.11.2007W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
X/67/200712.11.2007W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
X/66/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
X/65/200712.11.2007W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
X/64/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
X/63/200712.11.2007W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
X/62/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
X/61/200712.11.2007W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2008
IX/60/200712.10.2007W sprawie zaopiniowania rozporządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puławy
IX/59/200712.10.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VIII/58/200727.08.2007W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
VIII/57/200727.08.2007W sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
VIII/56/200727.08.2007W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
VIII/55/200727.08.2007W sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu Star 25
VIII/54/200727.08.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/53/200712.07.2007W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
VII/52/200712.07.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
VII/51/200712.07.2007W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VII/50/200712.07.2007W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę dróg gminnych
VII/49/200712.07.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/48/200712.07.2007W sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Puławach
VI/47/200711.04.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
VI/46/200711.04.2007W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
VI/45/200711.04.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
VI/44/200711.04.2007W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VI/43/200711.04.2007W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Bałtów
VI/42/200711.04.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VI/41/200711.04.2007W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
VI/40/200711.04.2007W sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kośminie i przekształcenia jej w szkołę filialną
VI/39/200711.04.2007W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Osińskiej
VI/38/200711.04.2007W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Borysowie
V/37/20078.03.2007W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puławskim w sprawie udziału finansowego Gminy Żyrzyn w kosztach realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
V/36/20078.03.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
V/35/20078.03.2007W sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
V/34/20078.03.2007W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrzynie
V/33/20078.03.2007W sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich
V/32/20078.03.2007W sprawie przystąpienia do programu stypendialnego "Dyplom z marzeń"
V/31/20078.03.2007W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
V/30/20078.03.2007W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
V/29/20078.03.2007W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/4 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
V/28/20078.03.2007W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
IV/27/20077.02.2007W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu sołectwa: Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kośmin, Kotliny, Osiny, Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, Żerdź i Żyrzyn
IV/26/20077.02.2007W sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Żyrzyn
IV/25/20077.02.2007W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
IV/24/20077.02.2007W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/23/20077.02.2007W sprawie ustalenia zakresu czynności z zakresu prawa pracy, jakie przysługują Przewodniczącemu Rady Gminy w stosunku do Wójta Gminy
IV/22/20077.02.2007W sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
IV/21/20077.02.2007W sprawie zamiaru likwidacji Szkół Filialnych w Woli Osińskiej i Borysowie oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kośminie
Back to top