Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2024

NumerDataTytuł
I/9/20247.5.2024w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
I/8/20247.5.2024w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
I/7/20247.5.2024w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów
I/6/20247.5.2024w sprawie diet i ryczałtów
I/5/20247.5.2024w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/4/20247.5.2024w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/3/20247.5.2024w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20247.5.2024w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20247.5.2024w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XLIII/338/202422.4.2024w sprawie zawarcia przez Gminę Żyrzyn porozumienia o współpracy z gminami: Baranów, Kurów, Markuszów, Końskowola przy realizacji inwestycji B2.2.2 pn. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, zwanej dalej „Przedsięwzięciem”, dofinansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
XLIII/337/202422.4.2024w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
XLIII/336/202422.4.2024w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2023 rok
XLIII/335/202422.4.2024w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
XLII/334/202418.3.2024w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustaw podatkowych
XLII/333/202418.3.2024w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Radę Gminy Baboszewo
XLII/332/202418.3.2024w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu
XLII/331/202418.3.2024w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XLII/330/202418.3.2024w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2024 rok
XLII/329/202418.3.2024w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny przez Gminę Żyrzyn nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych
XLII/328/202418.3.2024w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyrzyn
XLII/327/202418.3.2024zmieniająca uchwałę nr XXXV/284/2023 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XLII/326/202418.3.2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Żyrzyn
XLII/325/202418.3.2024w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
XLII/324/202418.3.2024w sprawie przystąpienia przez Gminę Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
XLII/323/202418.3.2024w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024
Back to top