Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2022

NumerDataTytuł
XXXI/259/202219.12.2022w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr XXIX/247/2022 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029
XXXI/258/202219.12.2022w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2023 rok
XXXI/257/202219.12.2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli
XXXI/256/202219.12.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXI/255/202219.12.2022w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023
XXXI/254/202219.12.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXXI/253/202219.12.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXXI/252/202219.12.2022w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023
XXXI/251/202219.12.2022w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XXX/250/202214.12.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXX/249/202214.12.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXIX/248/202228.11.2022zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXIX/247/202228.11.2022w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029
XXIX/246/202228.11.2022w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Żyrzyn
XXIX/245/202228.11.2022w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027
XXIX/244/202228.11.2022w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok
XXIX/243/202228.11.2022w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
XXIX/242/202228.11.2022w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
XXIX/241/202228.11.2022w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXIX/240/202228.11.2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XXIX/239/202228.11.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXIX/238/202228.11.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXIX/237/202228.11.2022w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2021/2022
XXIX/236/202228.11.2022w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
XXIX/235/202228.11.2022w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXIX/234/202228.11.2022w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/184/2018 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXVIII/233/20227.11.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/232/20227.11.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXVII/231/202226.9.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/230/202226.9.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXVI/229/202219.9.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXVI/228/202219.9.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXV/227/202229.8.2022w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
XXV/226/202229.8.2022w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XXV/225/202229.8.2022w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Żyrzyn w roku szkolnym 2022/2023
XXV/224/202229.8.2022w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XXV/223/202229.8.2022w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu
XXV/222/202229.8.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/221/202229.8.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXIV/220/202220.7.2022w sprawie zmiany uchwały nr XVII/132/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
XXIV/219/202220.7.2022w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu
XXIV/218/202220.7.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/217/202220.7.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXIII/216/202216.5.2022w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/187/2021 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Żyrzyn
XXIII/215/202216.5.2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXIII/214/202216.5.2022w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Wsi Osiny w celu przywrócenia kursów autobusowych
XXIII/213/202216.5.2022w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwały antysmogowej
XXIII/212/202216.5.2022w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, zakazu kwarantann i izolacji oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA
XXIII/211/202216.5.2022w sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn
XXIII/210/202216.5.2022w sprawie budowy drogi gminnej w Żyrzynie
XXIII/209/202216.5.2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów II etap
XXIII/208/202216.5.2022w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku „Małe Misie” w Żyrzynie
XXIII/207/202216.5.2022w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Gminny Żłobek „Małe Misie” w Żyrzynie
XXIII/206/202216.5.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/205/202216.5.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXIII/204/202216.5.2022w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
XXIII/203/202216.5.2022w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2021 rok
XXIII/202/202216.5.2022w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Żyrzyn
XXII/201/202228.3.2022w sprawie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
XXII/200/202228.3.2022w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
XXII/199/202228.3.2022w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
XXII/198/202228.3.2022w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej
XXII/197/202228.3.2022w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika członka ochotniczych straży pożarnych, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
XXII/196/202228.3.2022w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok
XXII/195/202228.3.2022w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez gminę Żyrzyn
XXII/194/202228.3.2022w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola na realizację zadania z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Żyrzyn do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli
XXII/193/202228.3.2022w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXII/192/202228.3.2022w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2022 rok
XXII/191/202228.3.2022w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
XXII/190/202228.3.2022w sprawie przystąpienia przez Gminę Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022
XXII/189/202228.3.2022w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla terenu położonego w miejscowości Żerdź
XXII/188/202228.3.2022w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów - II etap
Back to top