Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2004

NumerDataTytuł
XXII/128/200421.12.2004W sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XXII/127/200421.12.2004W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXII/126/200421.12.2004W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
XXII/125/200421.12.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XXI/124/200422.11.2004W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XXI/123/200422.11.2004W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXI/122/200422.11.2004W sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
XXI/121/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów
XXI/120/200422.11.2004W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa
XXI/119/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
XXI/118/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
XXI/117/200422.11.2004W sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
XXI/116/200422.11.2004W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/115/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XXI/114/200422.11.2004W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2005 rok
XXI/113/200422.11.2004W sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
XXI/112/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
XXI/111/200422.11.2004W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
XXI/110/200422.11.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XX/109/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XX/108/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Kośminie
XX/107/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Skrudkach
XX/106/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Osinach
XX/105/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Żyrzynie
XX/104/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie
XX/103/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Gimnazjum w Żyrzynie
XX/102/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
XX/101/20048.11.2004W sprawie realizacji na terenie gminy Żyrzyn programu edukacyjnego "Gdy Nie Ma Przedszkola"
XX/100/20048.11.2004W sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn
XX/99/20048.11.2004W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/55/2003 z dnia 29 października 2003 r.
XX/98/20048.11.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zespół obiektów sportowych
XX/97/20048.11.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XIX/96/200426.08.2004W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XIX/95/200426.08.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XIX/94/200426.08.2004W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn
XVIII/93/200416.07.2004W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
XVIII/92/200416.07.2004W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XVIII/91/200416.07.2004W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz jaka część tych wydatków podlega zwrotowi
XVIII/90/200416.07.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji technicznej na zespół obiektów sportowych
XVIII/89/200416.07.2004W sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrzynie
XVIII/88/200416.07.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVII/87/200431.05.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVI/86/200428.04.2004W sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XVI/85/200428.04.2004W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XVI/84/200428.04.2004W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XVI/83/200428.04.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVI/82/200428.04.2004W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XV/81/200424.03.2004W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku
XV/80/200424.03.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XV/79/200424.03.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XIV/78/200402.02.2004W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XIV/77/200402.02.2004W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XIII/71/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIV/76/200402.02.2004W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Puławskiej
XIV/75/200402.02.2004W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku
XIV/74/200402.02.2004W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Back to top