Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2008

NumerDataTytuł
XXI/130/200829.12.2008W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2008
XXI/129/200829.12.2008W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXI/128/200829.12.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXI/127/200829.12.2008W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
XX/126/200818.11.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XX/125/200818.11.2008W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XIX/124/200812.11.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XIX/123/200812.11.2008W sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn
XIX/122/200812.11.2008W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żyrzyn biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
XIX/121/200812.11.2008W sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku
XIX/120/200812.11.2008W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku
XIX/119/200812.11.2008W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2009
XIX/118/200812.11.2008W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
XVIII/117/200808.10.2008W sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Puławach
XVIII/116/200808.10.2008W sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
XVIII/115/200808.10.2008W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XVIII/114/200808.10.2008W sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żyrzyn
XVIII/113/200808.10.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVII/112/200821.08.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVI/111/200817.07.2008W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
XVI/110/200817.07.2008W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015
XVI/109/200817.07.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XV/108/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów
XV/107/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotliny
XV/106/200811.06.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XV/105/200811.06.2008W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008 - 2015
XV/104/200811.06.2008W sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XV/103/200811.06.2008W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XV/102/200811.06.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/101/200823.04.2008W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puławskim i gminami Powiatu Puławskiego dotyczącego przygotowania i realizacji projektu informatycznego dotyczącego samorządowych bibliotek publicznych w ramach Działania 4.1 "Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013
XIV/100/200823.04.2008W sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIV/99/200823.04.2008W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XIV/98/200823.04.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/97/200823.04.2008W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XIV/96/200823.04.2008W sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Żyrzyn
XIV/95/200823.04.2008W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XIV/94/200823.04.2008W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XIII/93/200817.03.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/92/200827.02.2008W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XII/91/200827.02.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/90/200827.02.2008W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
XII/89/200827.02.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
XII/88/200827.02.2008W sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
XII/87/200827.02.2008W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żyrzyn
XII/86/200827.02.2008W sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
XII/85/200827.02.2008W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, zasad korzystania ze stołówki oraz wysokości opłat za posiłki
XII/84/200827.02.2008W sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn
XII/83/200827.02.2008W sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XII/82/200827.02.2008W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XII/81/200827.02.2008W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Bałtów
Back to top