Insygnia Gminy Żyrzyn

Herb Gminy Żyrzyn


Herb Gminy Żyrzyn stanowi czerwona tarcza typu hiszpańskiego, w której w centralnej części znajduje się duża biała rogatywka obszyta srebrnym kożuszkiem, przy lewym boku jest przyczepiona rozeta czerwono-biała. Rogatywka znajduje się nad dwoma pokrzyżowanymi srebrnymi szablami.

Flaga Gminy Żyrzyn


Flagę Gminy Żyrzyn stanowi czerwony płat o proporcjach 5:8 z biegnącymi dołem dwoma równymi pasami (o szerokości 1/8 wysokości płata) błękitnym i białym. W części środkowej czerwonej sfery (górnej – o 3/5 wysokości płata) godło – biała rogatywka z białym kożuszkiem z rozetą czerwono-białą nad orężem (dwoma pokrzyżowanymi szablami).

Pieczęć Gminy Żyrzyn


Pieczęć Gminy Żyrzyn ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w polu pieczęci znajduje się wewnętrznie wpisane godło z herbem Gminy, a w otoku z napisem GMINA ŻYRZYN.

Pieczęć Wójta Gminy Żyrzyn


Pieczęć Wójta Gminy Żyrzyn ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w polu pieczęci znajduje się wewnętrznie wpisane godło z herbem Gminy, w otoku napis WÓJT GMINY ŻYRZYN.

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn

§ 1.

1. Herb, flaga i pieczęci urzędowe Gminy Żyrzyn stanowią własność Gminy, są znakami prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
2. Herb Gminy pełni funkcję symbolu i znaku służącego do promocji Gminy Żyrzyn.
3. Herb i flaga Gminy powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.
4. W przypadku uszkodzenia flagi należy ją spalić.

§ 2.

1. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Żyrzyn przysługuje na mocy niniejszej uchwały:
1) Radzie Gminy Żyrzyn;
2) Wójtowi;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy Żyrzyn;
5) osobom fizycznym i innym jednostkom organizacyjnym, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Żyrzyn.
2. Wójt Gminy może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na wydawnictwach, drukach reklamowych i promocyjnych, stronach internetowych, ubiorach, budynkach, urządzeniach i przedmiotach, winietach gazet i czasopism – jeżeli służą promocji Gminy Żyrzyn, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Żyrzyn, albo mają znaczenie dla rozwoju Gminy Żyrzyn.
3. Zabrania się używania herbu Gminy dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
4. Udzielając zgody na używanie herbu Gminy, Wójt Gminy w stosownej umowie określa szczegółowe warunki jego używania.
5. Podmiot, któremu Wójt Gminy odmówił zgody na używanie herbu, może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Rady Gminy Żyrzyn, które następuje w drodze uchwały.
6. Wójt Gminy może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub flagę Gminy w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy Żyrzyn na szkodę.
7. Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie herbu osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli herb jest używany niezgodnie z niniejszymi zasadami lub warunkami określonymi w umowie przy udzieleniu zgody.

§ 3.

1. Herb i flagę Gminy Żyrzyn umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedzibę, albo miejsce obrad organów Gminy.
2. Herb Gminy, jako symbol Gminy może być umieszczany w szczególności:
1) w sali obrad Rady Gminy Żyrzyn;
2) w gabinecie Wójta Gminy Żyrzyn;
3) na tablicach samorządowych;
4) na witaczach usytuowanych w granicach Gminy;
5) na pismach urzędowych;
6) na dokumentach przyznających Honorowe Obywatelstwo Gminy Żyrzyn;
7) na stronach internetowych;
8) w Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Żyrzyn;
9) na papierach urzędowych i kopertach;
10) na biletach wizytowych;
11) na dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach i listach gratulacyjnych wydawanych przez podmioty określone w § 2 ust. 1;
12) na plakatach, publikatorach i wydawnictwach;
13) na upominkach, gadżetach lub innych przedmiotach promujących Gminę Żyrzyn;
14) w innych przypadkach zgodnie z wolą Rady Gminy Żyrzyn wyrażaną w odrębnych uchwałach.
3. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji:
1) świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych;
2) wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego;
3) referendach;
4) podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.
4. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innym flagami w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy.

§ 4.

1. Pieczęci Gminy Żyrzyn używa Wójt Gminy Żyrzyn.
2. Pieczęciami urzędowymi Gminy mogą być sygnowane stosowne dokumenty urzędowe, zgodnie z postanowieniami „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin”.
Back to top