Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn

Sposób sergregowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Żyrzyn obowiązujący od 1 stycznia 2018 roku
ŻÓŁTY WOREK NA ODPADY METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAMY:

 • opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, serkach, napojach itp.),
 • opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach,
 • czyste torebki foliowe,
 • metale (puszki po napojach, żywności, narzędzia),
 • opakowania tetra-pak (kartoniki po mleku, sokach),
 • czyste kanistry plastikowe,
 • tworzywa sztuczne.

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

NIEBIESKI WOREK NA PAPIER
WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru,
 • karton,
 • tekturę,
 • katalogi i ulotki,
 • prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią, zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

ZIELONY WOREK NA SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE
WRZUCAMY:

 • odpady ze szkła opakowaniowego (białe i kolorowe),
 • słoiki bez przykrywek, zakrętek, zacisków i gumowych uszczelek,
 • szklane opakowania po kosmetykach,
 • butelki po napojach i żywności.

NIE WRZUCAMY:

 • szyb okiennych,
 • szyb samochodowych,
 • luster,
 • porcelany,
 • szkła zbrojonego,
 • naczyń żaroodpornych,
 • szkła kryształowego,
 • ceramiki (fajansu, naczyń typu arcorok, doniczek, misek, talerzy),
 • żarówek,
 • świetlówek,
 • kineskopów,
 • szklanych opakowań farmaceutycznych z zawartością,
 • zniczy,
 • opadów biodegradowalnych, np.: resztek jedzenia, obierków z owoców i warzyw,
 • trawy i liści,
 • gałęzi roślin,
 • ziemi,
 • drewna,
 • fusów z kawy i herbaty,
 • skorupek.

BRĄZOWY WOREK NA ODPADY BIODEGRADOWALNE
WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • niezaimpregnowane drewno,
 • resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY:

 • kości zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

POJEMNIK NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
WRZUCAMY:

 • zanieczyszczone opakowania plastikowe,
 • tłusty i zanieczyszczony papier,
 • znicze,
 • stłuczka ceramiczna,
 • odpady higieniczne,
 • worki z odkurzacza,
 • puste opakowania po lekach i areozolach,
 • odpady ze szkła innego niż opakowaniowe,
 • opakowania styropianowe,
 • tapety, worki po materiałach budowlanych.

NIE WRZUCAMY:

 • popiołu,
 • odpadów zbieranych selektywnie, które wrzucamy do worków w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym i brązowym,
 • zużytego sprzętu AGD, świetlówek, żarówek, lamp neonowych,
 • baterii i akumulatorów,
 • chemicznych środków ochrony roślin,
 • gruzu budowlanego.

Informacje o opłatach za odbiór odpadów komunalnych
Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że uchwałą nr XVIII/151/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku Rada Gminy Żyrzyn uchwaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I. Nieruchomości zamieszkałe.
1. Odpady zbierane w sposób selektywny: 28 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
2. Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 56 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
II. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
1. Odpady zbierane w sposób selektywny: 169 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 338 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 35819110712006600001010061 – Bank Spółdzielczy w Cycowie Oddział w Żyrzynie.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator, który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 35.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻYRZYN
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) odpadach selektywnie zbieranych – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania:
a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) odpady ze szkła,
c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji.
3) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
4) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa lokale mieszkalne;
5) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane;
6) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego – należy przez to rozumieć Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXIV/396/2012 z dnia 30.07.2012 r.
Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 2.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie (sortowanie) wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:
a) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) szkło,
c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,
d) odpady ulegające biodegradacji,
e) pozostałe: popioły, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia;
2) przygotowywanie do transportu i przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żyrzyn do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwienia;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER,
b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem: SZKŁO,
c) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
d) odpady ulegające biodegradacji – w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem: BIO,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER,
b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem: SZKŁO,
c) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
d) odpady ulegające biodegradacji – w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem: BIO,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem: PAPIER,
b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w workach koloru zielonego, oznaczonych napisem: SZKŁO,
c) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – w workach koloru żółtego, oznaczonych napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
d) odpady ulegające biodegradacji – w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem: BIO,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
§ 4.
1. w miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.
2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów.
§ 5.
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.
Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 6.
1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności od 60 l do 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l;
3) kontenery o pojemności od 4 m3.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich zróżnicowanych kolorach.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być dostosowane do samochodów odbierających odpady.
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.
5. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez podmiot odbierający odpady.
6. Odpady, które ulegają biodegradacji mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, zapewniających prawidłowy proces kompostowania odpadów i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 7.
Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 120 l na jedno gospodarstwo domowe,
b) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych – pojemniki o pojemności 120 l na gospodarstwo domowe (jeden lokal mieszkalny) lub pojemniki o zwielokrotnionej pojemności (np. 240 l);
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lub w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jest prowadzona działalność:
a) dla szkół, przedszkoli, placówek leczniczych, bibliotek i innych jednostek organizacyjnych – pojemnik do gromadzenia odpadów o pojemności 240 l,
b) dla lokali handlowych, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l,
c) dla lokali gastronomicznych – pojemnik 240 l,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, co najmniej jeden pojemnik 240 l na zakład.
§ 8.
Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych, chodnikach i parkach przeznaczone są kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l.
§ 9.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem ust. 3.
3. w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
4. Worki lub pojemniki należy ustawiać w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwu ruchu drogowego, a także aby uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr.
5. Pojemniki należy ustawiać w taki sposób, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.
6. Pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru.
7. Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.
8. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym, poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia;
2) instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemników;
3) porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności przez usuwanie z otoczenia pojemników odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały do niego wrzucone.
Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 11.
1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna być uzgodniona z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Kosze uliczne należy opróżniać na bieżąco, nie dopuszczając do ich przepełnienia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach od 700 do 2000 w dni robocze (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych).
5. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania takich odpadów. Można je także przekazywać do punktów selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w placówkach handlowych do tego zobowiązanych na podstawie odrębnych przepisów.
6. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług.
8. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub dostarczać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie odrębnych przepisów.
9. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczać do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
12. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
13. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do realizacji usług wywozu nieczystości ciekłych.
Rozdział 5. INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
§ 12.
1. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:
1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, wskazanego w Planie gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 uchwalonego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r. (Uchwała Nr XXIV/396/2012) jako instalacji regionalnej, a w przypadku jej awarii do instalacji zastępczej;
2) odpady selektywne zebrane – przedsiębiorca przekazuje do odpowiedniego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Na terenie Gminy Żyrzyn nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa odpadów.
Rozdział 6. OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 13.
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2. Uchylony.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) uchylony;
2) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 14.
6. Zabrania się:
1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;
2) uchylony;
3) uchylony.
Rozdział 7. WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 14.
1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, a także:
1) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, na zasadach określonych w § 15;
2) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.
2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości.
3. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.
4. Zabrania się:
1) utrzymania zwierząt gospodarskich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy, owce na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli;
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej.
5. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:
1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;
2) teren hodowli powinien być ogrodzony i otoczony strefą ochronną;
3) w strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt;
4) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:
a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,
b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.
6. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.
Rozdział 8. WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie letnim (od początku maja do końca września) w przypadku gdy miejsca te znajdują się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
2. Właściciele, których nieruchomości związane są z produkcją, handlem, magazynowaniem artykułów spożywczych, świadczeniem usług bytowych oraz na których prowadzona jest hodowla zwierząt – mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku w następujących terminach:
1) wiosennym – od dnia 1 marca do dnia 31marca;
2) jesiennym – od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. Uchylony.
4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się pod adresem: Borysów 6.
PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach: 7:00 – 15:00.

Informacje o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wykaz firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 5
08-500 Ryki
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Dęblińska 2
24-100 Puławy
Ekolider Jarosław Wyglądała
Lucin 4
08-400 Garwolin
P.P.H.U. KORNEX Kornelia Mróz
Korzeniów 80
08-504 Ułęż
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 43
24-170 Kurów
PreZero Service Wschód Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom

Informacja o poziomach recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Żyrzyn w 2022 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 3,20%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 28,26%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 36,95%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 76,40%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 64,96%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 60,85%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 61,96%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 65,07%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 60,38%
 • w 2021 roku osiągnięto poziom 30,58%
 • w 2022 roku osiągnięto poziom 29,16%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 • w 2012 roku mieszkańcy nie przekazywali do gminy odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 6,12%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 40,00%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 61,20%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 93,02%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 85,35%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 76,07%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 78,71%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 88,52%
 • w 2021 roku osiągnięto poziom 78,62%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania:

 • w 2012 roku osiągnięto poziom 7,79%
 • w 2013 roku osiągnięto poziom 18,99%
 • w 2014 roku osiągnięto poziom 16,60%
 • w 2015 roku osiągnięto poziom 24,80%
 • w 2016 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2017 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2018 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2019 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2020 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2021 roku osiągnięto poziom 0,00%
 • w 2022 roku osiągnięto poziom 0,00%

Uchwały Rady Gminy Żyrzyn dotyczące odpadów komunalnych

XIX/164/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XIX/162/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVIII/152/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XVIII/151/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
XIII/113/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
XIII/112/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIII/111/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XII/99/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XII/98/2020 z dnia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
IX/78/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
IX/77/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
VIII/64/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
VIII/63/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
III/24/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
III/23/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
III/22/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXII/158/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXII/157/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XII/85/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/84/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XII/83/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
XII/82/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
XII/81/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XII/80/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/79/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn

Back to top