Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2014

NumerDataTytuł
III/10/201430.12.2014W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2015 rok
III/9/201430.12.2014W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
III/8/201430.12.2014W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Komunalnego Gmin w Bełżycach
III/7/201430.12.2014W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok
III/6/201430.12.2014W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
III/5/201430.12.2014W sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
II/4/20149.12.2014W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
II/3/20149.12.2014W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20141.12.2014W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20141.12.2014W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXX/199/201412.11.2014W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
XXX/198/201412.11.2014W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XXX/197/201412.11.2014W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/196/201412.11.2014W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
XXX/195/201412.11.2014W sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
XXX/194/201412.11.2014W sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
XXX/193/201412.11.2014W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020
XXX/192/201412.11.2014W sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 2014-2032
XXIX/191/201426.8.2014W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyrzyn
XXIX/190/201426.8.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIX/189/201426.8.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVIII/188/201425.6.2014W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn
XXVIII/187/201425.6.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/186/201425.6.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVIII/185/201425.6.2014W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XX/127/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXVIII/184/201425.6.2014W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XXVIII/183/201425.6.2014W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2013 rok
XXVII/182/20149.4.2014W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
XXVII/181/20149.4.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/180/20149.4.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVII/179/20149.4.2014W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXVII/178/20149.4.2014W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości położonej w Kośminie
XXVII/177/20149.4.2014W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXVII/176/20149.4.2014W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXVII/175/20149.4.2014W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXVII/174/20149.4.2014W sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych
XXVI/173/201427.1.2014W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyrzyn projektu: "Turystyczny Szlak Ornitologiczny" obejmujący Dolinę Wieprza (Gminy: Baranów, Puławy i Żyrzyn), Dolinę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmina Markuszów) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
XXVI/172/201427.1.2014W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyrzyn projektu "Profesjonalna e-Administracja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXVI/171/201427.1.2014W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żyrzyn, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego
XXVI/170/201427.1.2014W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
XXVI/169/201427.1.2014W sprawie ustanowienia przez Gminę Żyrzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XXVI/168/201427.1.2014W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont chodnika przy drodze powiatowej w Żyrzynie - ulica Tysiąclecia oraz na remonty dróg powiatowych w Osinach i Kotlinach
XXVI/167/201427.1.2014W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr V/34/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
XXVI/166/201427.1.2014W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2015 rok
Back to top