Uchwały Rady Gminy Żyrzyn – rok 2012

NumerDataTytuł
XVII/114/201218.12.2012W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XVII/113/201218.12.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVII/112/201218.12.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XVII/111/201218.12.2012W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi
XVII/110/201218.12.2012W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XVII/109/201218.12.2012W sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XVII/108/201218.12.2012W sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XVII/107/201218.12.2012W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVII/106/201218.12.2012W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XVII/105/201218.12.2012W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XVII/104/201218.12.2012W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII/103/201218.12.2012W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XVII/102/201218.12.2012W sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
XVII/101/201218.12.2012W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok
XVII/100/201218.12.2012W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XVII/99/201218.12.2012W sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
XVI/98/201214.11.2012W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XVI/97/201214.11.2012W sprawie wyrażenia zgody w trybie bezprzetargowym na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żyrzynie przy ulicy Powstania Styczniowego 9
XVI/96/201214.11.2012W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
XVI/95/201214.11.2012W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2013
XVI/94/201214.11.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVI/93/201214.11.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XVI/92/201214.11.2012W sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żyrzyn oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
XV/91/201210.10.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XV/90/201210.10.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XV/89/201210.10.2012W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Edukacja Malucha" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XIV/88/201229.8.2012W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyrzyn na lata 2012-2016
XIV/87/201229.8.2012W sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIV/86/201229.8.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIV/85/201229.8.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XIV/84/201229.8.2012W sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
XIV/83/201229.8.2012W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
XIV/82/201229.8.2012W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XIII/81/201227.6.2012W sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XIII/80/201227.6.2012W sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIII/79/201227.6.2012W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIII/78/201227.6.2012W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żyrzyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XIII/77/201227.6.2012W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Żyrzyn
XIII/76/201227.6.2012W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XIII/75/201227.6.2012W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2011 rok
XII/74/201215.3.2012W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XII/73/201215.3.2012W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XII/72/201215.3.2012W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w postaci wykonania chodnika przy drodze powiatowej w Żyrzynie w 2012 roku
XII/71/201215.3.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XII/70/201215.3.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XII/69/201215.3.2012W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kośminie
XII/68/201215.3.2012W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Osinach
XII/67/201215.3.2012W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2013 rok
Back to top