Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2007
NumerDataTytuł
XI/80/200728.12.2007W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do projektu pt. "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy"
XI/79/200728.12.2007W sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie diet i ryczałtów
XI/78/200728.12.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
XI/77/200728.12.2007W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XI/76/200728.12.2007W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
XI/75/200728.12.2007W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku
XI/74/200728.12.2007W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
X/73/200712.11.2007W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/158/2005 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
X/72/200712.11.2007W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
X/71/200712.11.2007W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości rolnej
X/70/200712.11.2007W sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Międzygminnego w Bełżycach
X/69/200712.11.2007W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2008 roku
X/68/200712.11.2007W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
X/67/200712.11.2007W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008
X/66/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
X/65/200712.11.2007W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
X/64/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
X/63/200712.11.2007W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2008 r.
X/62/200712.11.2007W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
X/61/200712.11.2007W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2008
IX/60/200712.10.2007W sprawie zaopiniowania rozporządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Puławy
IX/59/200712.10.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VIII/58/200727.08.2007W sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
VIII/57/200727.08.2007W sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
VIII/56/200727.08.2007W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
VIII/55/200727.08.2007W sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu Star 25
VIII/54/200727.08.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/53/200712.07.2007W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/116/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
VII/52/200712.07.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
VII/51/200712.07.2007W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VII/50/200712.07.2007W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na budowę dróg gminnych
VII/49/200712.07.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VII/48/200712.07.2007W sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Puławach
VI/47/200711.04.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
VI/46/200711.04.2007W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
VI/45/200711.04.2007W sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
VI/44/200711.04.2007W sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
VI/43/200711.04.2007W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Bałtów
VI/42/200711.04.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
VI/41/200711.04.2007W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
VI/40/200711.04.2007W sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kośminie i przekształcenia jej w szkołę filialną
VI/39/200711.04.2007W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Osińskiej
VI/38/200711.04.2007W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Borysowie
V/37/20078.03.2007W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puławskim w sprawie udziału finansowego Gminy Żyrzyn w kosztach realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
V/36/20078.03.2007W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
V/35/20078.03.2007W sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
V/34/20078.03.2007W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żyrzynie
V/33/20078.03.2007W sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i rad sołeckich
V/32/20078.03.2007W sprawie przystąpienia do programu stypendialnego "Dyplom z marzeń"
V/31/20078.03.2007W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
V/30/20078.03.2007W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
V/29/20078.03.2007W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/4 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
V/28/20078.03.2007W sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym na działce nr 340/5 w Żyrzynie przy ul. Tysiąclecia 142
IV/27/20077.02.2007W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu sołectwa: Bałtów, Borysów, Cezaryn, Jaworów, Kośmin, Kotliny, Osiny, Parafianka, Skrudki, Strzyżowice, Wilczanka, Wola Osińska, Zagrody, Żerdź i Żyrzyn
IV/26/20077.02.2007W sprawie zaopiniowania projektu obszaru Natura 2000 na terenie Gminy Żyrzyn
IV/25/20077.02.2007W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
IV/24/20077.02.2007W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/23/20077.02.2007W sprawie ustalenia zakresu czynności z zakresu prawa pracy, jakie przysługują Przewodniczącemu Rady Gminy w stosunku do Wójta Gminy
IV/22/20077.02.2007W sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
IV/21/20077.02.2007W sprawie zamiaru likwidacji Szkół Filialnych w Woli Osińskiej i Borysowie oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kośminie
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015