Informacje

Raport o stanie Gminy Żyrzyn za 2023 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Żyrzyn w terminie do 31 maja 2024 r. przedstawia Radzie Gminy Żyrzyn Raport o Stanie Gminy Żyrzyn za 2023 rok.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żyrzyn za 2023 r. zabierają głos bez ograniczeń Radni Gminy Żyrzyn.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żyrzyn za 2023 rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie zobowiązani są złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Żyrzyn za 2023 rok.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn zgłoszenia.
Liczba mieszkańców biorących udział w debacie nie może być większa niż 15 osób (art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym).
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Żyrzyn za 2023 rok, odbędzie się 18 marca 2024 r. (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy Żyrzyn i rozpocznie się o godzinie 12:00.
Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do dnia 15 marca 2024 r. (piątek) do godziny 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Tysiąclecia 142.


Back to top