Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów

Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów

Prognoza oddziaływania na środowisko

Back to top