Wiadomości

Program sterylizacji psów i kotów

Od 16.02.2023 do 16.12.2023 (lub do wyczerpania środków finansowych) rusza program sterylizacji psów i kotów należących do mieszkańców z terenu Gminy Żyrzyn, finansowany z budżetu na 2023 rok.
Uprawnionymi do składania wniosków są mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku nie skorzystali z programu sterylizacji psów i kotów finansowanych z budżetu na 2022 rok.
Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych – psów i kotów, co w efekcie zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk.
Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem programu i do wzięcia udziału w programie.
Załączniki:
regulamin
wniosek

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą.
Dotacje w wysokości maksymalnie do 60000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;
  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;
  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).
Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.
Składanie wniosków:
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.
Podgląd formularza wniosku w wersji pdf.
Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).
Harmonogram konkursu:
I etap: 1–28 lutego 2023 – składanie wniosków w internetowym systemie wnioskowym.
Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych do II etapu.
II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.
Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.
Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą.
Kontakt telefoniczny: 225360231.
E-mail: ukraina@batory.org.pl

Nabór wniosków o bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłosiła ostatni w tej perspektywie finansowej nabór wniosków o bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Informujemy, że Biuro LGD „Zielony Pierścień” w Kośminie od 16 stycznia do 2 lutego 2023 r. będzie przyjmowało wnioski o wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie premii w wysokości 60000 zł (Nabór 26/2023).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znaleźć można na stronie internetowej.

Back to top