Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu

Back to top