Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów

obwieszczenie
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
załącznik nr 1 do projektu uchwały
załącznik nr 2 do projektu uchwały
załącznik nr 3 do projektu uchwały
prognoza oddziaływania na środowisko

Back to top