Przetarg: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 145/2 w miejscowości Wilczanka”

Termin składania ofert: 5 listopada 2018 roku do godz. 10:00.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dodano informację o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 - zobowiązanie
załącznik nr 5 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 6 - wykaz robót
załącznik nr 7 - wzór umowy
załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o udzieleniu zamówienia
Back to top