Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Żyrzyn

Zawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz.1430 w sali obrad Urzędu Gminy Żyrzyn odbędzie się sesja Rady Gminy Żyrzyn z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działań Wójta podejmowanych między sesjami.
5. Informacja Wójta o realizacji interpelacji, zapytań i wniosków radnych złożonych między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
opinia Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego,
dyskusja i podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,
dyskusja i podjęcie uchwały.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn (przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami Wójta Gminy),
opinia i wnioski Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
wystąpienie Wójta Gminy oraz ustosunkowanie się do opinii Komisji,
dyskusja, zgłaszanie wniosków przez radnych i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały budżetowej,
głosowanie nad uchwałą budżetową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu,
dyskusja i podjęcie uchwały.
11. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej,
dyskusja i podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Żyrzyn:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
dyskusja i podjęcie uchwały.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn:
wprowadzenie do tematu Wójta Gminy Żyrzyn,
dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Żyrzyn:
przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącą Rady Gminy,
dyskusja i podjęcie uchwały.
16. Sprawy różne i zakończenie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Teresa Gruda

Back to top