Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Żyrzyn w 2019 roku

Wójt Gminy Żyrzyn zwraca się zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na wykonanie usługi polegającej na wyłapywaniu i utrzymaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Żyrzyn.
Zamawiający:
Gmina Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn
tel./fax 818814226

I. Przedmiot zamówienia.
Wyłapywanie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Żyrzyn i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt, całodobowe wyjazdy do wypadków w których poszkodowane są bezpańskie zwierzęta oraz zwierzęta wolnożyjące ( dziki, sarny, lisy itp.).
Pod pojęciem bezpańskich zwierząt należy rozumieć: psa, sukę wraz ze szczeniętami bez względu na ilość.
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt będzie prowadzone na wezwanie przekazywane wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku zwierząt agresywnych bądź rannych w wyniku zdarzeń drogowych niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 godzin od zgłoszenia.
Wyłapywanie i przetrzymywanie ww. zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116, poz. 753)
Szacunkowa liczba odławianych zwierząt bezpańskich wynosi 12 sztuk/rok.
Zamawiający zastrzega, że ilość odłowionych zwierząt może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu i będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb na odławianie bezpańskich zwierząt.
Obowiązki wykonawcy:
1) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę (opis, gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie) przyjętego do schroniska zwierzęcia, przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, szczepienia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji);
2) przedkładanie co kwartał informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny (dotyczy zwierząt z Gminy Żyrzyn);
3) w przypadku śmierci zwierzęcia wykonawca ponosi koszty utylizacji zwłok padłego zwierzęcia;
4) wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej a następnie do schroniska;
5) usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez uprawnione osoby a podmiot musi zapewnić 24–godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną;
6) transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia w ciągu 48 godzin od zgłoszenia;
7) prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny;
8) kompleksowa opieka nad zwierzętami przebywającymi w schronisku;
9) zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych oraz opieki dla zwierząt przebywających w schronisku;
10) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – adopcje.
II. Wykaz dokumentów jakie wykonawca ma dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
2) kopia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – jeśli wykonawca posiada własne schronisko;
3) w przypadku braku własnego schroniska dla bezdomnych zwierząt należy dołączyć umowę ze schroniska i zapewnienie, że zwierzęta z terenu Gminy Żyrzyn zostaną przyjęte;
4) kserokopia umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, oraz w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezpańskich lub zwierząt wolno żyjących;
5) oświadczenie o spełnianiu warunków wyłapywania bezpańskich zwierząt, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania.
III. Termin realizacji zamówienia.
Od 01.01.2019 do 31.12.2019.
IV. Opis sposobu obliczania ceny.
Wykonawca podaje ogólną cenę brutto za wykonanie usługi podając ryczałtową stawkę za przyjęcie np. 1 psa oraz cenę za wyjazd do wypadków, w których poszkodowane są bezpańskie zwierzęta oraz zwierzęta wolno żyjące (dziki, sarny, lisy itp) bez ceny za leczenie takiego zwierzęcia (opłata za leczenie takiego zwierzęcia będzie odrębnym kosztem i będzie płacona na podstawie rachunku wystawionego przez lecznicę, z którą podmiot będzie miał umowę lub lecznicę całodobowa na którą trafi poszkodowane zwierzę). Po wyleczeniu poszkodowane zwierzę trafia do schroniska wskazanego przez oferenta i traktowane jest jako jedno zdarzenie.
Cena powinna obejmować wykonanie następujących czynności, będących przedmiotem zamówienia:
1) złapanie (odłowienie) bezpańskiego zwierzęcia z terenu Gminy Żyrzyn;
2) transport – należy uwzględnić koszt dojazdu i dowozu zwierząt do schroniska;
3) przyjęcie zwierzęcia do schroniska – należy wyliczyć koszt niezbędnych szczepień ochronnych, odrobaczenie i odpchlenie;
4) pobyt bezpańskiego zwierzęcia w schronisku – należy uwzględnić koszt karmienia, pojenia oraz opieki weterynaryjnej bez względu na czas w jakim zwierzę będzie przebywać w schronisku;
5) sterylizacja lub kastracja bezdomnego zwierzęcia;
6) utylizacja zwłok, w przypadku zwierząt odłowionych z terenu Gminy Żyrzyn, które zdechły z przyczyn niezawinionych przez zleceniobiorcę;
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, w których poszkodowane są bezpańskie zwierzęta oraz zwierzęta wolno żyjące ( dziki, sarny, lisy itp).
Cena określona przez oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
V. Kryteria wyboru oferty.
Najniższa łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.
VI. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście bądź listownie w zamkniętych kopertach w Urzędzie Gminy Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn. Oferty należy złożyć do 28 grudnia 2018 r. do godz. 14:00. Oferty zostaną otwarte w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 14:15.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia winna być sporządzona w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie.
Wszystkie załączniki powinny być napisane w sposób czytelny i trwały.
Każda poprawka w treści oferty winna być parafowana przez Oferenta.
Oferta cenowa i wszystkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta musi być złożona w dokładnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na świadczenie opieki nad bezpańskimi zwierzętami terenu Gminy Żyrzyn w 2019 roku”.
Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wszystkie strony załączników do oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający zdekompletowaniu ich zawartości.
W ofercie należy podać jednostkową (za jedną sztukę) cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia (w złotych).
Umowa zostanie podpisana na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek


Załączniki:
załącznik nr 1 – oferta
załącznik nr 2 – oświadczenie
załącznik nr 3 – projekt umowy

Back to top