Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

Wójt Gminy Żyrzyn informuje, że powiadomił Wojewodę Lubelskiego o wystąpieniu na terenie Gminy Żyrzyn niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.
W terminie do dnia 7 czerwca 2024 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami, w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn przy ul. Tysiąclecia 142 w godzinach pracy urzędu.
We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w hektarach) zarówno te uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat.
Do składanego wniosku rolnik dołącza:

  • klauzulę RODO (załącznik nr 1),
  • w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) oraz oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (załącznik nr 2),
  • oświadczenie dotyczące budynków/sprzętów do produkcji rolnej* (załącznik nr 3) – *jeśli straty wystąpiły
  • oświadczenie dotyczące suszy (załącznik nr 4),
  • kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 do ARIMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024 roku musi to czynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o szacowaniu szkód). W przypadku nie ubiegania się o płatności bezpośrednie prosimy o pisemną informację.

Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników urzędu z wnioskodawcą.
Uwaga! Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników nie będą przyjmowane lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki:

  • wniosek o szacowanie strat (DOC, PDF)
  • załącznik nr 1 – klauzula informacyjna (DOC, PDF)
  • załącznik nr 2 – oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt (DOC, PDF)
  • załącznik nr 3 – oświadczenie dotyczące budynków/sprzętów do produkcji rolnej (DOC, PDF)
  • załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące suszy (DOC, PDF)
Back to top