Projekty uchwał Rady Gminy Żyrzyn

NumerTytułZmiana
Zawiadomienie o sesji
Projekty uchwał:
II/10/2024w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
II/11/2024w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
II/12/2024w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
II/13/2024w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2024 rok
II/14/2024w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
II/15/2024w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaka ratownika członka ochotniczych straży pożarnych, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
II/16/2024w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
II/17/2024w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/2022 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2023-2029
II/18/2024w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Puławskiemu
Back to top