RODO – informacja dla interesantów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Żyrzyn jest Wójt Gminy Żyrzyn.
Kontakt:
1) listownie na adres: ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn;
2) e-mail: ugzyrzyn@post.pl
2. Inspektor Ochrony Danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt:
1) listownie na adres: Weyer Polska Sp. z o.o., ul. Zielona 19, 24-100 Puławy;
2) e-mail: iodo@weyer-group.com
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Żyrzyn oraz realizacji zawartych umów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 RODO w celu możliwości wykonywania przez Gminę Żyrzyn ustawowych zadań publicznych realizowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Okres przechowywania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217) lub w innych obowiązujących przepisach prawa.
5. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Żyrzyn.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
2) prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie art. 7 ust. 3 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
8. Konieczność podania danych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania (wydania decyzji administracyjnej i innych czynności niewymagających wydania decyzji administracyjnej).
Back to top