Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn z 28 lutego 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu rzemieślniczego produkującego fronty meblowe zlokalizowanego na działce nr ewidencyjnym 391/2 w miejscowości Borysów (gmina Żyrzyn)”

Wójt Gminy Żyrzyn, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2019 r. na wniosek FRONTEM Magdalena Gębal, złożonego przez Pana Łukasza Wawszczaka – pełnomocnika inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu rzemieślniczego produkującego fronty meblowe zlokalizowanego na działce nr ewid. 391/2 w miejscowości Borysów (gmina Żyrzyn)”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Back to top