Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1945) oraz art. 39 ust. 1, art. 40, 46, 50, 51, 52, 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) – zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żyrzyn uchwały nr XXXIII/220/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów – przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1-32, położonych we wsiach: Bałtów; Borysów; Cezaryn; Kotliny; Kośmin; Osiny; Parafianka; Skrudki; Wilczanka; Zagrody; Żerdź; Żyrzyn.
Lokalizacja i granice terenów opublikowane są na stronie BIP Urzędu Gminy: ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl.

Wnioski do projektu planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu, należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy w Żyrzynie ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ugzyrzyn@post.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Osoba upoważniona do kontaktu – podinspektor Joanna Janicka telefon: 818814226.

Wójt Gminy Żyrzyn
Andrzej Bujek

Back to top