Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2023–2030

Prezydent Miasta Puławy, jako Lider Porozumienia międzygminnego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy, działając w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2024 r. poz. 324), informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2023–2030 obejmującej Miasto Puławy oraz gminy: Kazimierz Dolny, Janowiec, Końskowola, Puławy i Żyrzyn.

Konsultacje prowadzone są w celu przedstawienia projektu dokumentu Strategii interesariuszom (mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom, organizacjom pozarządowym oraz lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym) i umożliwiają złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu Strategii.

Informacje o konsultacjach:

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 20.05.2024 do dnia 24.06.2024.
  2. Wszyscy zainteresowani, w terminie określonym powyżej, mogą zapoznać się z projektem dokumentu Strategii podlegającym konsultacjom społecznym.
  3. Dokument podlegający konsultacjom społecznym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej oraz jest wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn.
  4. Każdy ma prawo składania uwag w terminie określonym powyżej.
  5. Uwagi należy składać wyłącznie na formularzu konsultacyjnym umieszczonym na niniejszej stronie internetowej:
  • drogą elektroniczną, przesyłając formularz konsultacyjny na adres: projekty@um.pulawy.pl (w tytule maila należy wpisać: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju MOF Miasta Puławy 2023–2030),
  • pisemnie, przesyłając formularz konsultacyjny na adres pocztowy: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju MOF Miasta Puławy 2023–2030”,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Puławach, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy pok. nr 236, tel. 814586195 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).
  1. Uwagi zgłoszone po dniu 24.06.2024 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. W przypadku uwag składanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.
Załączniki:

Back to top