Informacja o nowych stawkach opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żyrzyn nr III/22/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku, od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Odpady zbierane w sposób selektywny:
1) 17,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba;
2) 28,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby;
3) 39,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby;
4) 45,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery osoby i więcej.
2. Odpady zbierane w sposób nieselektywny:
1) 34,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje jedna osoba;
2) 52,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują dwie osoby;
3) 70,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują trzy osoby;
4) 80,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują cztery osoby i więcej.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji jeżeli zadeklarowana liczba osób w gospodarstwie domowym nie uległa zmianie.
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy Gminy Żyrzyn nr 97819110712001000001010001 Banku Spółdzielczego w Żyrzynie.
Opłaty należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.
Na blankiecie wpłaty należy wpisać indywidualny identyfikator (który można uzyskać w Urzędzie Gminy Żyrzyn w pokoju nr 1 lub pod numerem telefonu 818814226 w. 35), adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz imię i nazwisko osoby, na którą złożona jest deklaracja.

Back to top