Informujemy, że od dnia 20.09.2022 weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, nowelizująca ustawę o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692).
Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków (zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach).
Po zmianach, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten będzie przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Korekty deklaracji CEEB złożone po 11 sierpnia 2022 r. skutkują odmową wypłaty dodatku do węgla. Wnioskodawca, który zmienił deklarację dotyczącą źródeł ciepła po 11 sierpnia br. powinien złożyć wniosek o dodatek do paliwa, które zgłosił jako pierwsze.
W związku z wejściem w życie ww. ustawy informujemy o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku na zakup opału innego niż węgiel, tj. drewna kawałkowego, pelletu, gazu LPG, oleju opałowego i innego rodzaju biomasy.
Gospodarstwom domowym przysługuje dodatek gdy głównym źródłem jest:

 • 3000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy albo
 • 1000 zł – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym albo
 • 500 zł – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • 2000 zł – kocioł olejowy.UWAGA!
  Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu.
  Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.
  Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

  Załączniki:
  wniosek o wypłatę dodatku węglowego
  wniosek o wypłatę dodatku dla innych źródeł ciepła

Back to top