Informacje

Informacja dotycząca dodatku węglowego

Urząd Gminy Żyrzyn informuje, że zamówione środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w wystarczającej wysokości. W związku z powyższym przyznane dodatki dla wszystkich wnioskodawców nie mogą zostać wypłacone. Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Gminy Żyrzyn. Dodatki będą wypłacane sukcesywnie z uwzględnieniem daty prawidłowo złożonego i rozpatrzonego wniosku oraz w ramach środków przekazywanych Gminie Żyrzyn na realizację zadania przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Do dnia 29.11.2022 r. urząd wypłacił dodatki dla 962 wnioskodawców na kwotę 2886000 zł.
Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG i olej opałowy) realizowana jest na bieżąco.

Konsultacje w sprawie kolejnych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz załączników do niej.
Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu (formularz do pobrania ze strony internetowej) w terminie do 8 grudnia 2022 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”, faksem (815016140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla Gminy Żyrzyn

Plany:
Bałtów
Borysów
Cezaryn
Jaworów
Kotliny
Kośmin
Osiny
Parafianka
Skrudki
Strzyżowice
Wilczanka
Wola Osińska
Zagrody
Żerdź
Żyrzyn

Mapy:
Bałtów – arkusz 1
Bałtów – arkusz 2
Bałtów – arkusz 3
Borysów
Cezaryn
Jaworów
Kotliny
Kośmin – arkusz 1
Kośmin – arkusz 2
Osiny
Parafianka
Skrudki
Strzyżowice
Wilczanka – arkusz 1
Wilczanka – arkusz 2
Wola Osińska
Zagrody
Żerdź
Żyrzyn – arkusz 1
Żyrzyn – arkusz 2

Back to top