Zamówienie publiczne: „Przebudowa drogi gminnej nr 107467L na odcinku od km 0+006,00 do km 0+663,30 oraz drogi gminnej nr 107468L na odc. od km 1+010,50 do km 1+894,00 w miejscowości Żyrzyn”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Back to top