Rozpoczęcie tworzenia projektu „Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”

Działając na podstawie uchwał Rady Gminy Żyrzyn:

  • nr IV/20/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. nr 45, poz. 1030);
  • nr IV/23/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie sposobu tworzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 1068)

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza rozpoczęcie tworzenia projektu „Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”.
Przyjmowanie uwag i propozycji do przedstawionego projektu rozpocznie się w dniu 16 września 2019 r. a termin zakończenia ich zgłaszania upłynie w dniu 18 października 2019 r.
Uwagi i opinie należy składać na załączonym druku:
1) listownie na adres: Urząd Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10;
2) pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@zyrzyn.pl;
3) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn.

Back to top