Komisje Rady Gminy Żyrzyn

Komisja Rewizyjna

 • Andrzej Szlendak – Przewodniczący
 • Marcin Barański
 • Marcin Feldman
 • Agnieszka Gogacz
 • Monika Świderska
 • kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy (rad sołeckich) pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
 • badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy
 • przedkładanie Radzie oceny wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosku w sprawie absolutorium w formie uchwały
Lp.Termin posiedzeniaTematyka posiedzenia
1.marzec
 1. Kontrola wydatków na utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2017/2018 roku.
 2. Analiza wydatków za 2017 rok w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 3. Sprawy różne.
2.kwiecień
maj
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią RIO oraz wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
 2. Sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn.
 3. Sprawy różne.
3.listopad
grudzień
 1. Analiza projektu budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Komisja Budżetowa, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego

 • Jan Trybuła – Przewodniczący
 • Agnieszka Gogacz
 • Teresa Gruda
 • Leszek Kozak
 • Halina Mizura
 • Jarosław Osiak
 • Tadeusz Stachyra
 • Stanisław Wach
 • Sebastian Walaszek
 • komunalne budownictwo mieszkaniowe
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 • opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy
 • działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych
 • opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich
 • opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich
 • tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek
 • nabywanie i zbywanie majątku gminy
 • opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 • opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat
 • opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn
 • opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym
 • opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej – powiatowej i wojewódzkiej
 • opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych
Lp.Termin posiedzeniaTematyka posiedzenia
1.kwiecień
 1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 2. Analiza poniesionych kosztów na utrzymanie oświaty w 2017 roku.
 3. Sprawy różne.
2.maj
czerwiec
 1. Analiza kosztów poniesionych na utrzymanie świetlic gminnych za okres I kwartału 2018 roku.
 2. Analiza sprawozdania i wydanie opinii z realizacji budżetu gminy za 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
3.lipiec
sierpień
 1. Analiza i ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 2. Analiza kosztów utrzymania mienia gminnego i ocena jego stanu.
 3. Sprawy różne.
4.październik
listopad
 1. Zapoznanie się z projektami uchwał okołobudżetowych na rok 2019 i wydanie opinii.
 2. Analiza projektu budżetu Gminy Żyrzyn na 2019 rok i wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
 4. Sprawy różne.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

 • Jarosław Osiak – Przewodniczący
 • Marcin Barański
 • Marcin Feldman
 • Halina Mizura
 • Andrzej Potyra
 • Tadeusz Stachyra
 • Jan Trybuła
 • rolnictwo i gospodarka terenami
 • leśnictwo i zadrzewienia
 • gospodarka gruntami
 • organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów
 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę
 • kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych
 • sprawowanie opieki nad grobami wojennymi
 • porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe
 • działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi
 • opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy
Lp.Termin posiedzeniaTematyka posiedzenia
1.marzec
kwiecień
 1. Ocena stanu dróg gminnych i ochrony środowiska na terenie gminy.
 2. Rozliczenie utrzymania dróg gminnych po okresie zimowym.
 3. Informacja na temat gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.
 4. Sprawy różne.
2.lipiec
sierpień
 1. Analiza wykorzystania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 2. Informacja przedstawiciela Izby Rolniczej o działalności Izby.
 3. Sprawy różne.
3.październik
listopad
 1. Opinia w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
 2. Sprawy różne.
4.grudzień
 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej

 • Sebastian Walaszek – Przewodniczący
 • Teresa Gruda
 • Leszek Kozak
 • Wojciech Olszak
 • Andrzej Potyra
 • Andrzej Szlendak
 • Monika Świderska
 • Stanisław Wach
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury
 • kultura fizyczna i sport
 • organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych
 • współpraca z klubami sportowymi
 • opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy
 • utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury
 • opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy
Lp.Termin posiedzeniaTematyka posiedzenia
1.marzec
 1. Analiza funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie za 2017 rok.
 2. Analiza sprawozdania z pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie za 2017 rok.
 3. Sprawy różne.
2.maj
 1. Analiza działalności sportowej za 2017 rok.
 2. Analiza sprawozdania z pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie za 2017 rok.
 3. Analiza sprawozdania z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 4. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
 5. Sprawy rożne.
3.sierpień
 1. Analiza przygotowania szkół, przedszkoli i żłobka do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 2. Sprawy różne.
4.listopad
grudzień
 1. Analiza informacji przedstawionej przez Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Analiza projektu budżetu gminy na 2019 rok.
 3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.
 4. Sprawy różne.
Back to top