Przebudowa drogi gminnej nr 107446L Cezaryn-Kolonia Kośmin na odcinkach: od km 0+094,00 do km 0+977,00 oraz od km 2+070,00 do km 2+651,40

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 - zobowiązanie
załącznik nr 5 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 6 - wykaz robót
załącznik nr 7 - wzór umowy
załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top