Przetarg: „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Żyrzyn w 2019 roku”

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 roku do godz. 10:00.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - formularz ofertowy
załącznik nr 3 - istotne postanowienia umowy
załącznik nr 4 - oświadczenie wstępne wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25a ustawy
załącznik nr 5 - oświadczenie wstępne wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w trybie art. 25 a ustawy
załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
załącznik nr 7 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
załącznik nr 8 - protokół realizacji usługi
załącznik nr 9 - uchwała nr XII/77/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn
załącznik nr 10 - uchwała nr XXII/157/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn
załącznik nr 11 - uchwała nr XII/78/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
załącznik nr 12 - uchwała nr XXII/158/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
załącznik nr 13 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top